Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Tamás Krisztina  (továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt, személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed az adatok kezelésének teljes folyamatára.

I.

1.) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Tamás Krisztina  
weboldal: www.egyensulyban.com
Székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.
Adószám: 52587335-1-41
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: + 36302512094

2.)  A Szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során a weblapra látogatók, a hírlevélre regisztrálók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Érintett által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeli az Adatkezelő, és az adatkezelés vonatkozásában Érintettnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. 

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az Érintett által megadott, általa kezelt személyes adatainak biztonságát az adatkezelés során biztosítani tudja. 

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és működése minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

3.) A Szabályzat elkészítésénél alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett személyes adatait, és kötelezi magát, hogy az  adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag: 

-  Az Európai Parlament és A Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), 
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

I. Adatkezelések


‍1.)  Személyre szabott hírlevél 

‍Az adatkezelés jogalapja: 

‍Érintett önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése. 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja az, hogy az Érintett értesüljön a legújabb ajánlatokról, akciókról, blogbejegyzésről. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjai is elhelyezésre kerülhetnek, azonban az Érintett személyes adatai nem kerülnek átadásra, továbbításra. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. 

A kezelt adatok köre: 

Érintett neve, e-mail címe, a weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások, hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások.  

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.   

2.)   Weboldal üzemeltetés 

Az adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) a)pont.

Az adatkezelés célja: 

‍Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A honlap „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A honlap látogatójának a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A cookie-k lehetnek "állandó" vagy "ideiglenes"cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a honlap látogatója nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A sütik letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k által tárolt információkat nem használja fel az Adatkezelő a honlap látogatója személyazonosságának megállapítására. 

‍A kezelt adatok köre: a weboldal (honlap) látogatóinak az IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngésző program neve. 

weboldalcíme: www.egyensulyban.com

‍Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

II. Az adatkezeléssel összefüggő jogok

1.)  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

‍Ön írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő:·      
- milyen személyes adatait,      
- milyen jogalapon,
- milyen célból,  
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli
- kezeli-e még a személyes adatait,
- kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagykinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint –elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

2.)  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

‍Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
- úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
- úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
- igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

3.)  A hozzájárulás visszavonásának joga:

‍Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Az Adatkezelő a személyes adatokat - a hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében - a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

4.)   Jogorvoslat 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  

A Szabályzat az Adatkezelő honlapján közzétételre kerül.